วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญ

๑.  ผุ้ยื่นเรื่องราว รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด เสนอ กพ.ทอ.

๒. กพ.ทอ. (กพส.ฯ) ดำเนินการตรวจสอบเรื่องราวเพื่อเสนอ กระทรวงการคลัง พิจารณาสั่งจ่าย

๓. กองอนุมัติจ่าย ๒ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตรวจสอบความถูกต้องแล้วขออนุมัติต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง “สั่งจ่าย”

๔.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง “สั่งจ่าย” แล้ว

๔.๑  ส่งสำเนาให้ผู้ยื่นเรื่องราวทราบ

๔.๒  ส่งสำเนาให้คลังจังหวัด (กรณีผู้ขอยื่นเรื่องราวขอรับเงินทางต่างจังหวัด)

๔.๓  ส่งต้นฉบับ (ตัวจริง) คืนให้ สน.ปล.กห.

๕.  กพ.ทอ. (กพส.ฯ) ส่งหลักฐานของนายทหารชั้นนายพล คืน สน.ปล.กห.

 

การรับเงินบำเหน็จบำนาญทางธนาคารพาณิชย์

          ในกรณีข้าราชการทหารผู้ที่เกษียณอายุราชการ ได้โอนไปรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญทางธนาคารพาณิชย์แล้ว ทางราชการยังให้เสรีแก่ท่านในการที่จะพิจารณาเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ อีก ซึ่งการรับเงินบำเหน็จบำนาญทางธนาคารพาณิชย์ จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ดังนี้

๑. ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะท่านสามารถรับเงินทางธนาคารใดก็ได้ที่ใกล้บ้านท่านที่สุด

๒.  ปลอดภัยจากโจรกรรม

๓.  เป็นผลดีแก่สวัสดิภาพของท่านเองไม่ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุอันเกิดจากการจราจรและโจรกรรม

๔.  สามารถกู้เงินได้

๕.  ทรัพย์สินเพิ่มพูนถ้าท่านมีเงินฝากติดบัญชีไว้

๖.  ไม่ต้องเสียเวลารอคอยรับเงินเป็นเวลานาน

๗.  ท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำประโยชน์แก่ทางราชการ เนื่องจากทำให้ราชการไม่ต้องเสียงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่

๘.  ท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่สังคม เพราะท่านมีเงินฝากไว้กับธนาคาร ทำให้นักลงทุนสามารถกู้เงินไปลงทุนในทางสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้

๙.  ถ้าท่านรับเงินทางธนาคารทหารไทย จำกัด ไม่ว่าจะเป็นสาขาใด ๆ ก็ตาม ธนาคารทหารไทย จำกัด ยังให้ความสะดวกในด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน โดยเมื่อท่านมายื่นเบิกเงินสวัสดิการ แล้วทำใบมอบฉันทะให้ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขากระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับแล้ว ธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีของท่านเอง เมื่อ กง.กห. จ่ายเงิน โดยที่ท่านไม่ต้องมารับเงินเอง