การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล

                ข้าราชการ  นักเรียนทหาร  พลทหารกองประจำการ (พลอาสาสมัคร) ทหารกองประจำการและลูกจ้างประจำ  สังกัด ทอ.  มีความประสงค์เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลให้ปฏิบัติดังนี้

๑.      ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล จากกระทรวงมหาดไทยแล้วต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตเพื่ออกประกาศใช้ชื่อตัวชื่อสกุลใหม่ ดังนี้

  .  ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการ  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึง ผบ.ทอ. โดยแนบหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลจากกระทรวงมหาดไทย  เพื่อพิจารณาให้ กห.ดำเนินการออกประกาศ กห.ต่อไป

   .  ข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรประจำการ นักเรียนทหาร พลทหารกองประจำการ (พลอาสาสมัคร) ทหารหองประจำการ และลูกจ้างประจำให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึง ผบ.ทอ. โดยแนบหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลจากกระทรวงมหาดไทย เพื่ออนุมัติและออกประกาศ ทอ.ต่อไป

   .  ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมิใช่ อำเภอ/เขต ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของตนเอง ให้เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ ๑.๑ และ๑.๒ต้องนำหลักฐานที่ได้รับอนุญาตนั้นไปแจ้งต่อ อำเภอ/เขต ที่เป็นภูมิลำเนาให้ทราบ เพื่อแก้ไขหลักฐานทางทหารให้ถูกต้องตรงกันต่อไป

   .  การดำเนินการตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ กรณีเป็นข้าราชการทหารหญิงและลูกจ้างประจำหญิงที่ได้ทำการสมรสหรือหย่ากับสามีและได้เปลี่ยนชื่อสกุลแล้ว ให้ส่งหลักฐานใบสำคัญการสมรสหรือใบสำคัญการหย่า และสำเนาทะเบียนบ้านที่แก้ไขชื่อสกุลมาแล้วด้วย

.  ให้ กพ.ทอ. ส่งสำเนาประกาศเปลี่ยนชื่อตัวสกุลข้องข้าราชการทหาร นักเรียนทหาร พลทหารกองประจำการ (พลอาสาสมัคร) ทหารกองประจำการและลูกจ้างประจำในข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ แจ้งสัสดีจังหวัดภูมิลำเนาทหารต่อไป

.  หลักฐานประกอบขอเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล

     .  ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล

     .  ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า

     .  สำเนาทะเบียนบ้านที่แก้ไขในหลักฐานแล้ว