ระเบียบปฏิบัติในการลา

๑.       กล่าวทั่วไป

.  การลาของข้าราชการทหาร  ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา พ..๒๕๓๕

.  การนับวันลา

        ..  ให้นับตามปีงบประมาณ (๑ ต.. – ๓๐ ก.. ของปีถัดไป)

        ..  การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา  การอนุญาตให้ลา  และคำนวณวันลา  ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย

        ..  การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการคำนวณวันลาสำหรับวันลากิจ และลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทำการ

                .  ประเภทของการลา  มี    ประเภท

                      .  การลาป่วย

                      .  การลาคลอดบุตร

                      .  การลากิจ

                      .  การลาพักผ่อนประจำปี

                      .  การลาอุปสมบท

                      .  การลาไปประกอบพิธีฮัจย์

                      .  การลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ

                      .  การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

                .  การลาป่วย

                      .  ข้าราชการทหาร  ในปีหนึ่งจะลาป่วยได้ไม่เกิน ๙๐ วัน  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

                                ..  เจ็บป่วยเนื่องจากไปราชการในที่กันดาร หรือในท้องที่ซึ่งมีโรคภัยชุกชุม หรือประสบอันตรายเนื่องจากปฏิบัติราชการ จะลาป่วยต่อไปได้อีก ๙๐ วัน  รวม ๑๘๐ วัน

                                ..  เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเพราะกระทำตามหน้าที่อันเนื่องมาจากไอพิษ วัตถุธาตุที่เป็นพิษ วัตถุระเบิด หรือเชื้อโรคติดต่ออย่างร้ายแรง จะลาป่วยต่อได้อีก ๑๘๐ วัน รวมเป็น ๒๗๐ วัน

                                ..  เจ็บป่วยเนื่องจากประสบอันตรายเพราะกระทำการตามหน้าที่ ในอากาศ ใต้น้ำ ใต้ดิน ทั้งขณะขึ้นลงหรืออยู่ในอากาศ ใต้น้ำ หรือใต้ดิน จะลาป่วยได้ ๓๖๕ วัน

                                ..  เจ็บป่วยเนื่องจากจะต้องกระทำหน้าที่พิเศษฝ่าอันตรายตามที่ได้อนุมัติ หรือได้รับมอบหมายจาก รมว.กห. จะลาป่วยได้ ๓๖๕ วัน

                                ..  เจ็บป่วยเนื่องจากจะต้องกระทำหน้าที่ในการรบ  การสงครามการปราบปรามจลาจล  หรือหน้าที่ตามกฎอัยการศึก หรือตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จะลาป่วยได้ ๓๖๕ วัน

                      .  ผู้ใดลาป่วยเกินกว่าที่กำหนดไว้ตามข้อ ๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาจัดการปลดออกจากประจำการ

                      .  ผู้ป่วยต้องเสนอใบลาแสดงอาการป่วยต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ถ้าป่วยไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง จะลาด้วยวาจาก็ได้ ผู้ป่วยจะให้ผู้อื่นทำใบลาเสนอแทนตนก็ได้ ถ้ามีความเห็นหรือคำแนะนำของแพทย์ให้แนบมาด้วย

                      .  ผู้ป่วยที่ได้ลาหยุดพักรักษาตัวครบกำหนดแล้ว  แต่อาการป่วยยังไม่หายจะหยุดพักรักษาตัวต่อไปอีก ก็ให้เสนอใบลาต่อไปอีกได้

                     .  ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่สถานพยาบาลของทหาร  ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาส่งไปรักษา  หรือผู้ป่วยไปป่วยรักษายังสถานพยาบาลของทหาร  ไม่ต้องทำใบลาเสนอผู้บังคับบัญชาแต่ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ป่วยกับสถานพยาบาลทำหลักฐานการป่วยให้ไว้ต่อกัน  โดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่รับผู้ป่วยไว้รักษาจนถึงวันออกจากสถานพยาบาลนั้น  และให้ถือเป็นการลาป่วยด้วย

                     .  ถ้าผู้ป่วยเป็นทหารกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารเมื่อลาไปรักษาตัวยังภูมิลำเนาที่ห่างไกลต่อผู้บังคับบัญชาครบกำหนดลาแล้วยังไม่หายป่วย จะลารักษาตัวต่อไปอีกก็ดี หรือไปด้วยกิจธุระแล้วป่วยอยู่ยังภูมิลำเนาก็ดี ให้นำบัตรอนุญาตลาเสนอต่อกรมกองทหารที่ใกล้หรือนายอำเภอท้องที่เพื่อวินิจฉัยอนุญาต

                    .  การเขียนใบลาป่วย (แบบ๓) ต้องกล่าวถึงอาการป่วย กำหนดวันลาตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด และบอกสถานที่พักรักษาตัวไว้ด้วย

                .  การลาคลอดบุตร

                     .  ข้าราชการทหารจะลาคลอดบุตร ให้ลาได้ ๙๐ วันโดยได้รับเงินเดือนและสามารถจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วันและไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์

                     .  การเสนอใบลาคลอดบุตร (แบบ๔) ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้บังคับบัญชาชั้น ผบ.กรม,ผบ.หมวดเรือ หรือผบ.กองบินขึ้นไป เป็นผู้พิจารณาอนุญาต โดยจะเสนอใบลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้ เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอใบลาโดยเร็ว

                     .  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้วแต่ไม่ได้คลอดบุตรตามกำหนดหากประสงค์จะถอนวันลาคลอดบุตรที่ได้หยุดไป ก็ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ถอนวันลาได้และให้ถือว่าวันที่หยุดไปแล้วนั้นเป็นวันลากิจ

                     .  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกำหนดของการลาประเภทนั้น ให้ถือว่า การลาประเภทนั้นเป็นอันสิ้นสุดลงและให้เริ่มนับเป็นวันลาคลอดบุตรตั้งแต่วันที่เริ่มลาคลอดบุตร

                .  การลากิจ

                      .  ข้าราชการทหารมีสิทธิลากิจโดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน ๔๕ วันทำการ

                      .  ผู้ที่ประสงค์จะลากิจ ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงจะลาแทนกันไม่ได้ ถ้าลากิจไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง จะลาด้วยวาจาก็ได้ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้

                      .  การเขียนใบลากิจ (แบบ๕) จะต้องระบุความประสงค์ของการลากิจ กำหนดวันลา และบอกสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ด้วย

                      .  การลากิจไปต่างประเทศ อยู่ในอำนาจของ รมว.กห.

                                ..  ลาไปประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย ให้ลาได้ไม่เกิน ๔๕ วัน

                                ..  ลาไปประเทศในเอเชีย นอกจากประเทศที่กล่าวไว้ในข้อ ๕..๑ ให้ลาได้ไม่เกิน ๕๐ วันทำการ

                                ..  ลาไปประเทศในยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๕..๑ และ ๕..๒ ให้ลาได้ไม่เกิน ๕๕ วัน

                                ในกรณีที่ข้าราชการทหารจะลาไปนอกเขตประเทศไทย ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงเนื่องจากได้รับคำเชิญจากข้าราชการต่างประเทศ ให้หัวหน้าหน่วยชั้นสัญญาบัตร ณ ที่นั้น อนุญาต

                                ผู้ที่ประสงค์จะลากิจเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ให้เสนอรายงานถึง กพ.ทอ. ก่อนถึงกำหนดวันเดินทาง ๑๐ วันทำการ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดราชการได้

                      .  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นผู้ที่ลากิจจะขอลาต่อ ก็ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาข้อ ๕.๒ เว้นแต่เมื่ออยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศ ก็ให้จัดส่งใบลาทางไปรษณีย์หรือทางอื่นๆก็ได้

      .  ข้าราชการทหารที่ลาคลอดบุตรแล้ว หากประสงค์จะลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทำการแต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา

      .  ผู้ที่ได้รับอนุยาติให้ลากิจ (ยกเว้นการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร) ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควร จะไม่อนุญาต หรือจะลดจำนวนวันลากิจก็ได้ และในกรณีที่มีราชการจำเป็น ผู้บังคับบัญชาจะสั่งเรียกผู้ลากิจซึ่งได้หยุดราชการไปแล้ว ให้กลับมาปฏิบัติราชการก็ได้

.  การลาพักผ่อนประจำปี

     .  ข้าราชการทหารมีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันวันทำการโดยไม่ถือเป็นวันลา

     .  ผู้ที่ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปี ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือน

                                ..  ผู้ที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารครั้งแรก

                                ..  ผู้ที่ลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว และต่อมาได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ

                                ..  ผู้ที่ลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง และต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ

                                ..  ผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น ๆ และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการและต่อมาได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ

                        .  ผู้ที่ประสงค์จะลาพักผ่อนประจำปี  ให้เสนอใบลาพักผ่อน (แบบ ๖) ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้บังคับบัญชาชั้น ผบ.กรม,ผบ.หมวดเรือ และผบ.กองบิน ขึ้นไปเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

                       ๖.๔  การลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ  อยู่ในอำนาจของ รมว.กห.

                                ๖.๔.๑  ลาไปประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย ให้ลาได้ไม่เกิน ๔๕ วัน

                                ๖.๔.๒  ลาไปประเทศในเอเชีย  นอกจากประเทศที่กล่าวไว้ในข้อ ๖.๔.๑ ให้ลาเพิ่มจากกำหนดไว้ได้อีกไม่เกิน ๕ วันทำการ

                                ๖.๔.๓  ลาไปประเทศในยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นๆ นอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ ๖.๔.๑ และ ๖.๔.๒ ให้ลาเพิ่มจากกำหนดไว้ได้อีกไม่เกิน ๑๐ วันทำการ

                                ผู้ที่ประสงค์จะลาพักผ่อนเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ให้เสนอรายงานถึง กพ.ทอ. ก่อนถึงกำหนดวันเดินทาง ๑๐ วันทำการ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดราชการได้

                       ๖.๕  ถ้าในปีใด ข้าราชการทหารผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนมาแล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ วันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทำการ

                       สำหรับผู้ที่รับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทำการ

                       ๖.๖  ผู้ที่ได้รับอนุญาติให้ลาพักผ่อนประจำปีและได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกำหนดถ้ามีราชการจำเป็น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้

                ๗.  การลาอุปสมบท

                     ๗.๑  ข้าราชการทหารจะลาอุปสมบทได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ผู้ที่เคยอุปสมบทแล้วจะลาอุปสมบทอีกไม่ได้

                    ๗.๒  ข้าราชการทหารผู้ใดจะอุปสมบท ให้เสนอใบลาขออนุญาตอุปสมบท (แบบ ๗) ก่อนถึงกำหนดอุปสมบทไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ดังนี้

                                ๗.๒.๑  ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึง ลก.รมว.กห.,ปล.กห.,สรอ.,ผบ.ทหารสูงสุด,ผบ.ทบ.,ผบ.ทอ. วินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล้วจึงรายงานเสนอ รมว.กห. และเมื่อได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้ว จึงรายงานเสนอ รมว.กห. และเมื่อได้พิจารณาอนุญาตแล้ว จะได้รับหนังสือแสดงรายการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท (แบบ๘)

                                ..  ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงผู้บังคับบัญชาชั้น ผบ.พัน, ผบ.เรือชั้น ๑ หรือผบ.ฝูงบิน เป็นผู้วินิจฉัย เมื่อเห็นควรอนุญาตแล้ว จึงรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาชั้น ผบ.กองพล, ผบ.กองเรือ หรือ ผบ.กองบิน เป้นผู้พิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้ว จะได้รับหนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท (แบบ ๙)

                     ๗.๓  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบท

                                ๗.๓.๑  จะต้องอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มวันลา

                                ๗.๓.๒  ลาสิกขาเมื่อใด  ต้องรายงานให้ผู้บังตับบัญชาโดยตรงทราบและเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต่วันลาสิกขา

                     ๗.๔  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทแล้ว  เมื่อถึงกำหนดวันลาได้หยุดราชการไปเพื่อเตรียมอุปสมบท  หากปรากฎว่ามีอุปสรรคทำให้ไม่สามารถทำการอุปสมบทได้ ให้รายงานตัวกลับเข้ารับราชการตามปกติ และขอถอนวันลาอุปสมบทต่อผู้อนุญาติให้ลาอุปสมบทเป้นผู้พิจารณา โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วนั้นเป็นวันลากิจ

                ๘.  การลาไปประกอบพิธีฮัจย์

                     ๘.๑  ข้าราชการทหารผู้นับถือศาสนาอิสลาม จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ผู้ที่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์มาแล้ว จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์อีกไม่ได้

                     ๘.๒  ข้าราชการทหารผู้ใดลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้เสนอใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย (แบบ ๑๐) ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึง ลก.รมว.กห.,ปล.กห.,สรอ.,ผบ.ทหารสูงสุด,ผบ.ทบ.,ผบ.ทร.,ผบ.ทอ. เพื่อวินิจฉัย เมื่อเห็นควรอนุญาตแล้วจึงรายงานเสนอ รมว.กห. ก่อนถึงกำหนดวันลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

                     ๘.๓  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ จะต้องออกเดินทางไปประกอบพิธีฮีจย์ ภายใน ๑๐ วันนับตั้งแต่วันเริ่มลา และเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบและเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่เดินทางกลับถึงประเทศไทย

                    ๘.๔  ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว  เมื่อถึงกำหนดวันลาได้หยุดราชการเพื่อเตรียมไปประกอบพิธีฮัจย์  หาปรากฎว่ามีอุปสรรคทำให้ไม่สามารถไปประกอบพิธีฮัจย์ได้  ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ และขอถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย์ต่อผู้อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์เป็นผู้พิจารณา  โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วนั้นเป็นวันลากิจ

                ๙.  การลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ

                    ๙.๑  การลาติดตามคู่สมรส หมายความว่า การลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฎิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปทำการซึ่งนับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทำงาน ตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรณีคู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

                    ๙.๒  ข้าราชการทหารผู้ใดประสงค์จะลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศ ให้เสนอใบลาติดตามคู่สมรส (แบบ๑๑) ต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง รมว.กห. เป็นผู้พิจารณาอนุญาติให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี โดยไม่รับเงินเดือน ในกรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อไปอีกไม่เกิน ๒ ปีแต่เมื่อรวมแล้วไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปี ให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ ในการพิจารณาอนุญาต คงอนุญาติให้ลาได้ตามระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศของคู่สมรส แต่รวมแล้วไม่เกิน ๔ ปี

                ๑๐.  การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

        ๑๐.๑ การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หมายความรวมถึงการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองค์กรระหว่างประเทศหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศหรือประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปราชการตาระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการหรือจัดประชุมทางราชการ การไปรับราชการประจำในต่างประเทศ การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ

      ๑๐.๒  องค์การระหว่างประเทศ หมายความว่า องค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและในระดับเอกชนและสำหรับองค์การสหประชาชาติให้หมายความรวมถึงการชำนายพิเศษและองค์การอื่นใดในเครือสหประชาชาติด้วย

      ๑๐.๓  องค์การต่างประเทศ หมายความว่า องค์การหรือสถาบัน ต่างประเทศตามที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้ประกาศรายชื่อให้ทราบ

     ๑.๐ ๔  การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ มี ๒ ประเภท คือ

                ๑๐.๔.๑  ประเภทที่ ๑ ได้แก่ การไปปฏิบัติงานในกรณีซึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

                                (๑)  การปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก และเป็นวาระที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงานในองค์การนั้น

                                (๒)  รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหว่างประเทศ

                                (๓)  ประเทศไทยต้องต้องส่งไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทสตามความต้องการของรัฐบาลไทย

                ๑๐.๔.๒  ประเภทที่ ๒ ได้แก่  การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ ๑

๑๐.๕  ข้าราชการทหารที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทส ให้เสนอใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (แบบ๑๒) ต่อผู้บังคับบัยชาตามลำดับชั้น จนถึง รมว.กห. เพื่อพิจารณาอนุญาต

๑๐.๖  ข้าราชทหารที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานในองคืการระหว่างประเทสต้องทำหนังสือสัญญาของข้าราชการทหารที่ไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ และหนังสือสัญญาค้ำประกันให้กลับเข้ามารับราชการในส่วนราชการกระทรวงกลาโหม เป็นเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้ใดไม่กลับมารับราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เบี้ยปรับแก่ทางราชการดังนี้

                ๑๐.๖.๑  ไม่กลับเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เบี้ยปรับเป็นจำนวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย คูรด้วยระยะเวลาที่ลาไปปฏิบัติงานที่คิดเป็นเงินเดือน เศษของเดือนถ้าเกิน ๑๕ วันให้คิดเป็น หนึ่งเดือน

                                ๑๐..  กลับมารับราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญาบัตรให้ชดใช้เบี้ยปรับตามข้อ ๑๐..๑ ลดลงตามส่วน

                     ๑๐.๗  ข้าราชการทหารที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หากประสงค์จะอยู่ปฏิบัติงานต่อ ให้เสนอใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์การระหว่างประเทศ (แบบ๑๓) ต่อผู้บังคับบัยชาตามลำดับชั้น จนถึง รมว.กห. เพื่อพิจารณาอนุญาต

                ๑๑.การขอถอนวันลา  ข้าราชการทหารซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา  หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการให้เสนอใบขอยกเลิกวันลา (แบบ ๑๕) ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาประเภทนั้นหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลา

                ๑๒.  การลาของลูกจ้างประจำ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๓๗ โดยอนุโลม

ตารางกำหนดอำนาจให้ลา

ผู้บังคับบัญชาชั้น

อนุญาตลาป่วยได้

คราวหนึ่งไม่เกิน

อนุญาตลากิจได้

คราวหนึ่งไม่เกิน

รมว.กห

ปล.กห.

สรอ.

ผบ.ทหารสูงสุด

ผบ.ทบ.

ผบ.ทร

ผบ.ทอ.

๓๖๕ วัน

 

 

๑๘๐ วัน

ตามที่เห็นสมควร

 

 

ตามที่เห็นสมควร

แม่ทัพ

๙๐  วัน

๙๐วันทำการ

ผบ.กองพล

ผบ.กองเรือ

ผบ.กองพลบิน

 

๖๐ วัน

 

๔๕ วันทำการ

ผบ.กรม

ผบ.หมวดเรือ

ผบ.กองบิน

 

๔๕ วัน

 

๓๐ วันทำการ

ผบ.พัน

ผบ.เรือชั้น ๑

ผบ.ฝูงบิน

 

๒๑ วัน

 

๑๕ วันทำการ

ผบ.เรือชั้น ๒ ต้นเรือชั้น ๑

ผบ.หมวดบินชั้น ๑

๑๕ วัน

๗ วันทำการ

ผบ.ร้อย

ผบ.เรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒

ผบ.หมวดบินชั้น ๒

 

๗ วัน

 

๓ วันทำการ

ผบ.หมวด

ต้นเรือชั้น ๓

ผบ.หมดบินชั้น ๓

 

๓ วัน

 

๑ วันทำการ

 

 

 

บัตรอนุญาตและใบลา

 

แบบ

บัตรอนุญาตและใบลา

 

 

 

 

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

บัตรอนุญาตลา  สำหรับข้าราชการทหารตั้งแต่ชันยศ สิบเอก จ่าเอก หรือจ่าอากาศเอก ลงมาและพลทหาร ที่ได้รับอนุญาติให้ลา หรือไปราชการโดยลำพัง ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง

บัตรอนุญาตลาสำหรับข้าราชการทหารตั้งแต่ชั้นยศ สิบเอก จ่าเอก หรือจ่าอากาศเอก ลงมา และพลทหาร ที่ได้รับอนุญาตให้ลา หรือไปราชการโดยลำพัง เกิน ๒๔ ชั่วโมง

ใบลาป่วย

ใบลาคลอดบุตร

ใบลากิจ

ใบลาพักผ่อนประจำปี

ใบลาขออนุญาตอุปสมบท

หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท (ใบอนุญาตอุปสมบทสำหรับข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร)

หนังสือแสดงการพระราชกานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท (ใบอนุญาตอุปสมบทสำหรับข้าราชการทหราต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร)

ใบลาไปประกอบพิธีฮัจช์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ใบลาติดตามคู่สมรส

ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ใบลาอยู่ปฏิบัติงานต่อในองค์การระหว่างประเทศ

รายงานการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ใบขอยกเลิกวันลา